Presbiakuzis - staračka nagluvost - simptomi i lečenje

Savremeni uslovi života i razvoj medicinske nauke doveli su do produženja ljudskog veka; time su problemi u vezi sa starenjem zauzeli vodeće mesto u svim granama medicine. S obzirom na to da involutivne promene zahvataju sva tkiva i sve organe, ni organ sluha nije pošteđen.

Ovaj organ ima visokodiferentovanu strukturu, pa se involutivne promene na njemu zapažaju mnogo ranije nego na drugim organima. Može se slobodno reći da njegovo starenje počinje već od rodjenja. Zato se smatra da je organ sluha medju prvima zahvaćen senilnim promenama.

Šta je presbiakuzis i zbog čega nastaje?

Promene na slušnom organu vezane za starenje nazivaju se zajedničkim imenom presbiakuzis (PBA) ili senilna (staračka) nagluvost, a manifestuju se redukcijom sluha. Naziv presbiakuzis potiče od grčkih reči: pres-starost, bi-dva ili oba, akuzis-slabija čujnost ili nečujnost. PBA se definiše kao obostrano, simetrično, senzoneuralno oštećenje sluha koje je ireverzibilnog karaktera.

Prema velikim statistikama, PBA se po učestalosti pojavljivanja oboljenja u starosti nalazi na trećem mestu, odmah posle oboljenja kardiovaskularnog i lokomotornog sistema. Po istim procenama, PBA pogadja skoro trećinu osoba starijih od 65 godina i skoro polovinu osoba preko 75 godina. Istraživanja distribucije prema polu pokazala su da je presbiakuzis češće zastupljen kod muškaraca.

U nekim studijama je uočen uticaj genetske predispozicije na vreme javljanja PBA, pa se kod nekih osoba može naći značajno oštećenje sluha već u četrdesetoj godini, pa čak i ranije (presbyacusis praecox). Za razliku od ovog primarnog ili geneteski determinisanog oblika PBA, sekundarni oblik je potenciran dejstvom različitih štetnih faktora (buke, duvana, stresa, metaboličkih poremećaja itd.)

PBA se razvija postepeno i gotovo neprimetno. Kada osoba primeti da slabije čuje, presbiakuzni proces je već daleko odmakao. Nagluvost je obično obostrana i progresivna.

Najpre nastaje gubitak percepcije za visoke tonove. Osoba počinje da primećuje da ne čuje zvuk kućnog zvona ili telefona. Potom se primeti i slabija razumljivost tudjeg govora, da bi na kraju bio čak onemogućen i socijalni kontakt putem sluha. Gubitak sluha u početnoj fazi znatno lakše opaze osobe čija je profesija vezana za sluh (muzičari, pevači, predavači).

Presbiakuzis - razvoj bolesti

U početku razvoja bolesti dolazi do gubitka visokih frekvencija, dok su govorne frekvencije poštedjene. Kada nastane oštećenje i govornih frekvencija dolazi do otežanog razumevanja govora.

Posebno je oštećena percepcija visokotonskih konsonanata tj. suglasnika (sibilanata i frikativa) koji se lošije čuju, pa se gubi govorna šema signala-fonemička regresija. Slabija čujnost i otežana razumljivost dolaze do izražaja naročito kada je buka u pozadini ili se komunicira sa više sagovornika pa se jedan glas ne može izdvojiti od drugih.

Brzi govor se teško razume kao i govor osoba sa visokim glasom (žena i mladje dece).Važne reči iz rečenice, posebno prve, mogu biti izgubljene, pa se celo značenje konverzacije ne može shvatiti. Starije osobe mogu dobro da čuju spor i čisti govor koji nije suviše glasan i sa kratkim rečenicama.

To su osobe za koje se kaže da ,,čuju samo ono što žele da čuju,,. Kada se podigne glas, u želji da im se pomogne, ove osobe kažu:,,Ne viči, nisam gluv,,. Ovo neugodno doživljavanje glasnog govora može se tumačiti fenomenom rekrutmana.

Presbiakuzis lečenje - kako se tretira staračka nagluvost?

U oko 50% osoba sa staračkom nagluvošću javlja se zujanje u ušima (tinitus). Ono je za pacijenta nekad mnogo neugodnije nego sam gubitak sluha i nesposobnost razumevanja govora. Kod nekih osoba može da izazove i izražene psihičke smetnje.

Medikamentozno lečenje vasodilatatorima, hormonima, vitaminima je bez većeg efekta.

Najznačajniji metod koji omogućuje uspostavljanja socijalnog kontakta kod osoba sa gubitkom sluha tipa PBA je amplifikacija pomoću slušnog aparata. Slušni aparat nema uticaja na osnovnu bolest, ali omogućava dobru audiološku rehabilitaciju i uspostavljanje dobre audioverbalne komunikacije.

Pogledajte ponudu slušnih aparata i zakažite besplatnu proveru sluha ili probu slušnih aparata - poboljšajte kvalitet svog života i oplemenite svoju svakodnevnicu jasnim i čistim tonovima i zvukovima iz okoline!

Preporuke Modela

 • OPN
 • Alta 2
 • Nera 2
 • Opn S
 • Opn Play
 • Xceed
 • Siya
 • Ria 2
 • Sensei
 • Dynamo
 • Ruby
1-Arrow Up